Privacyverklaring

Laatst aangepast op 16 mei 2018.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bij Laenen Music & Electronics VOF achten wij een zorgvuldige omgang met privacygevoelige- en persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden daarom met zorg verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. Dit betekent in grote lijnen dat wij:

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij privacygevoelige- en persoonsgegevens verwerken, zoals te lezen is in de privacyverklaring op deze pagina;

- onze verzameling van privacygevoelige- en persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Laenen Music & Electronics VOF is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en welk doel dit dient. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel en bij het aanschaffen van producten, zowel in de winkel als online, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Binnen deze gegevens bevinden zich ook persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

Emailadres

Betalingsgegevens

Geboortedatum

IP-adresRegistratie

Voor bepaalde onderdelen en diensten van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via het door u opgegeven emailadres de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens onder andere met als doel dat u bij een volgende bezoek en / of bestelling niet opnieuw alle gegevens hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

De door u aangeleverde persoonsgegevens zullen wij niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Toegang portaal

Met ons portaal binnen de webshop kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf de persoonsgegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.


Afhandelen bestelling

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig voor een goede afhandeling van uw bestelling zullen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer informatie over het verstrekken van de informatie aan derden leest u verderop in deze privacyverklaring.


Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per e-mail, via social media of middels een mailing naar uw postadres. Indien u dergelijke reclame uitingen niet wenst te ontvangen kunt u binnen uw account aangeven dat u geen nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen. In onze nieuwsbrieven via e-mails maken wij gebruik van een ‘tracking-pixels'. Een dergelijke pixel dient om te kunnen zien of u de email opent en eventueel doorklikt naar onze website. Aan de hand van de gegevens uit deze pixel proberen wij een de toekomstige e-mail beter aan te passen aan uw wensen.


Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt, maar u dient hierbij minimaal uw e-mail adres met ons te delen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie

Wij zullen nooit u privacygevoelige- en/of persoonsgegevens publiceren.


Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties en reclame uitingen van derden. Hierbij worden uw privacygevoelige- en/of persoonsgegevens niet gedeeld aan deze partijen.


Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan partners en derden. Deze derden partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien deze partners gevestigd zijn buiten de EU, hebben wij strikte afspraken met hen om de geldende Europese privacyregels na te leven. Onder deze partners vallen ook de social media kanalen, waarbij door gebruik van de social media knoppen gegevens worden verzameld.


Cookies

Binnen onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden, die door ons zijn ingeschakeld op de website, worden cookies geplaatst. Bij een eerste bezoek aan de webwinkel wordt een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het wegklikken van deze melding wordt door ons opgevat als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen binnen uw browser, echter dient u hierbij wel rekening te houden dat onze website dan niet meer optimaal zal werken.

Met derden, die cookies plaatsen binnen onze webwinkel, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Echter hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, dient u de privacy verklaringen van deze partijen te raadplegen.


Google Analytics

Om bij te houden hoe onze webwinkel wordt gebruikt en in de toekomst onze dienstverlening te verbeteren, maken wij gebruik van Google Analytics. Om afspraken te maken over de omgang met de door u en ons verstrekte informatie, hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en hebben wij de IP-adressen laten anonimiseren.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo worden uw persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en maken wij gebruik van een SSL (Secure Sockets Layer) verbinding, waardoor alle gegevens die worden verzonden tussen u en onze website ten alle tijden versleuteld zijn.


Bewaartermijnen

De hierboven beschreven privacygevoelige- en persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor factuur- en betaalgegevens).


Websites van derden

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de website van Laenen Music & Electronics VOF en derhalve niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid en/of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Daarnaast is onze webwinkel zo ingericht dat u ten alle tijden zelf de mogelijkheid hebt om een export van al uw gegevens op te vragen binnen uw account. Daarnaast kunt u binnen uw account ook kiezen om deze, inclusief alle bijbehorende gegevens, te verwijderen in het kader van ‘Het Recht om Vergeten Te Worden’. Wanneer u kiest voor verwijdering van uw account zullen alle persoonsgegeven binnen onze webwinkel verwijdert worden tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor factuur- en betaalgegevens).


Om misbruik te voorkomen zijn wij gerechtigd u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie, welke te vinden is in de instellingen van uw browser, mee te sturen. Indien de gegevens die wij vertrekken naar aanleiding van uw verzoek niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of geheel laten verwijderen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u, indien gewenst, ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Laenen Music & Electronics VOF
Keiweg 116
4902 PE Oosterhout
info@laenenmusic.nl
Tel: +31(0)162-428692


Nieuwsbrief